Comparteix:

Plans sectorials

L'articulació de polítiques sectorials

Al llarg de les dues últimes dècades la Universitat ha dissenyat i posat en marxa tota una sèrie d’iniciatives que s’han articulat en un seguit de Polítiques, Programes i/o Plans sectorials vinculats a una o altra de les dimensions de la Responsabilitat Social.

 

 

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC

L'any 1998 es va aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC que té com a objectiu formalitzar i emfatitzar el necessari compromís amb la prevenció de riscos laborals tant per part de la UPC, com a institució, com per part de tots els seus integrants.

Aquest compromís compartit per part de tots els estaments és el que ha de permetre assolir l'objectiu l'estratègic que el Pla proposa: "la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats i decisions de la UPC".

Programa d'atenció a les discapacitats

L'objectiu del Programa d'atenció a les discapacitats (PAD) és contribuir a la plena integració de les persones de la comunitat universitària amb alguna discapacitat, per tal que la seva activitat universitària es desenvolupi amb normalitat.

Les actuacions d'aquest Programa estan especialment enfocades a identificar, analitzar i atendre les necessitats de l'estudiantat de la UPC amb algun tipus de discapacitat.

Pla UPC Sostenible 2015

El Pla UPC Sostenible 2015 marca com a data clau el 2015, donat que aquesta data és la que fixa les Nacions Unides per a assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. No obstant això, per tal de dotar-lo de més operativitat, es subdivideix en dues fases.

Primera fase. Aprovada el 2006, comprèn el període 2006-2010. Organitza el Pla en quatre àmbits temàtics o línees estratègiques, que es corresponen amb els principals àmbits d'actuació de la Universitat: la interacció i el compromís social, la recerca, la formació i, finalment, la gestió.

Segona fase. Tal com s'indica al mateix document d'aquesta segona fase, la comunitat universitària de la UPC, per mitjà d'un debat participatiu, va valorar positivament les realitzacions dels cinc primers anys d'implantació del Pla i va impulsar la seva renovació amb una visió de llarg terme i una proposta d'objectius a assolir l'any 2015.

Declaració de Sostenibilitat

La Declaració de Sostenibilitat és una de les principals referències de la UPC en termes de compromís institucional per a la Sostenibilitat. Va ser aprovada el febrer del 2008 pel Consell de Govern de la UPC i fou presentada en el 1er. Congrés UPC Sostenible.

II Pla d'Igualtat d'Oportunitats

Una vegada finalitzada la vigència del I Pla Director per a la Igualtat d'Oportunitats, aprovat el 2007, i un cop feta l'avaluació del mateix, la UPC ha aprovat el desembre del 2012 el II Pla per a la Igualtat d'Oportunitats. Com s'indica al propi document, el II Pla d’Igualtat contempla els principals reptes que la UPC ha de continuar impulsant dins de l’àmbit de la igualtat entre dones i homes i de les persones amb discapacitat.

Es mantenen els principis rectors del primer Pla, que són: la no-discriminació, la responsabilitat social, la satisfacció de les persones, la transversalitat, la proactivitat i l'aprofitament del coneixement intern.

Política de Prevenció de Riscos Laborals a la UPC

El mes de juliol del 2009 es va aprovar la Política de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC, que té com a objectiu:

"Elevar el nivell de seguretat i salut de tota la comunitat mitjançant la integració de la prevenció de riscos laborals en les activitats i decisions de la UPC, assignant funcions i responsabilitats en tots els nivells jeràrquics i organitzatius, amb la corresponent formació i informació."

Pla de Llengües de la UPC

Un dels quatre àmbits estratègics que articulen el disseny del Pla de Llengües de la UPC és la "Interculturalitat". Aquest àmbit té com a objectiu la promoció d'interaccions per incorporar la dimensió multilingüe i intercultural com a persones i com a institució.

Pla UPC Cooperació 2015

En el Pla UPC Cooperació 2015 (Estratègia i calendari) es fan explícits, entre altres continguts, la missió i valors de la UPC en Cooperació Universitària al Desenvolupament. En aquest sentit, es posa de manifest la voluntat de la UPC per:

"Contribuir a la construcció d'un món més just mitjançant l'educació per al desenvolupament, i la generació i difusió de coneixement en els àmbits de l'enginyeria, les ciències, l'arquitectura i la gestió universitària (...)"