Comparteix:

Altres normes d'especial relleu

Altres regulacions rellevants a destacar en matèria de Responsabilitat Social

A més de tot allò explicat fins ara, val a dir que la UPC disposa també d'altres normes o plans -en aquest cas, un pla de caràcter integrador- plenament inserits en els àmbits d'actuació propis de la Responsabilitat Social.

 

En aquest apartat en destacarem dos:


Marc per al disseny i la implantació dels Plans d'estudis de Grau

El Consell de Govern de la UPC va aprovar, l'abril del 2008, el document Marc per al disseny i implantació dels Plans d'estudis de Grau de la UPC, que desenvolupa les línees institucionals a seguir per l'elaboració dels plans d'estudis de Grau en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

 

Entre altres aspectes, aquest document inclou la competència Sostenibilitat i Compromís Social, a la relació de competències que necessàriament s'han de contemplar a tots els plans d'estudis de Grau impartits a la UPC.

 

Pla UPC Responsabilitat Social 2015

El Consell de Govern del mes d'octubre del 2011 va aprovar el Pla UPC Responsabilitat Social 2015 -Document de bases-, que revalida el compromís de la UPC amb la Responsabilitat Social, a la que vol reconceptualitzar des d'una perspectiva integradora, tot dotant-la de l'estructura i instruments necessaris per assolir aquesta finalitat.

 

Entre les seves línees d'actuació cal destacar:

 

   • Impuls i coordinació de la Responsabilitat Social de manera conjunta des dels diferents àmbits de la Universitat.
   • Formulació i articulació de les polítiques a través del Pla de Govern i d'un seguit de Plans sectorials.
   • Participació activa en fòrums i xarxes socials vinculades a la Responsabilitat Social.
   • Reforçament i/o ampliació dels mecanismes de difusió utilitzats, tenint cura d'emmarcar-ho en una perspectiva integradora del conjunt.
   • Enfortiment de la comunicació bidireccional entre els diferents grups d'interès.
   • Transparència i rendició de comptes.