Comparteix:

De la RSE a la RSU

La Responsabilitat Social Universitària

Com s’ha comentat en altres apartats, la denominació està vinculada al tipus d’organització. Les universitats, i també la Universitat Politècnica de Catalunya, han dut a terme des de fa anys un nombre important de polítiques i actuacions (en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència de coneixement) aplicant principis de respecte al medi ambient, compromís social i transparència.

En el moment que aquests principis s’integren, de forma transversal, en la planificació estratègica de les universitats i estan presents en els processos de seguiment dels resultats obtinguts, es parla de Responsabilitat Social Universitària.

L’interès per la Responsabilitat Social a l’àmbit universitari es posa de manifest tant al si de les institucions com en aquells fòrums, xarxes i associacions de les que formen part. 

En aquest sentit, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) disposa des de l’any 2009 d’una comissió sectorial per a la Calidad ambiental, el Desarrollo sostenible y la Prevención de Riesgos (CADEP), comissió que té els seus orígens al 2002 amb la constitució d’un grup de treball preocupat per compartir experiències en aquest àmbit temàtic.

També a nivell estatal, l’Estrategia Universidad 2015 (EU2015), dedica una atenció especial a la Responsabilitat Social Universitària. Segons un document elaborat recentment per la seva comissió tècnica, la responsabilitat social del sistema universitari és concebuda com un “eix estratègic tranversal que s’ha de tenir en compte en totes les missions desenvolupades, així com a les capacitats, persones, gestió interna i relació amb els entorns”. (Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las Universidades, Comisión Técnica Estrategia Universidad 2015, septiembre 2011).