Comparteix:

Els Estatuts de la UPC

La Responsabilitat Social als Estatuts

El primer gran referent del compromís de la institució amb la Responsabilitat Social el trobem als mateixos Estatuts, la disposició normativa de màxima jerarquia a la Universitat.

 

Així doncs, en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya -Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel  que s’aproven els Estatuts de la UPC, publicat al DOGC núm. 6140, del 1/06/2012-  es fa referència a tota una sèrie d’objectius, principis informadors i drets que es troben directament entroncats amb la Responsabilitat Social i les seves diferents vessants.


És el cas de tot un seguit d’articles que conformen el seu Títol I, on es descriuen la naturalesa i finalitats de la nostra Institució.

 

Títol I. Naturalesa i finalitats

Article 4.  Objectius de la Universitat

(...) 4.2 Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la interdisciplinarietat, la innovació i l’emprenedoria, la Universitat Politècnica de Catalunya forma persones amb els coneixements, competències professionals, capacitats, habilitats i valors perquè, al llarg de la seva vida, facin front als reptes presents i futurs de la nostra societat cercant la consecució d’una societat més justa. (...)

Article 5. Principis informadors

5.1. La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució d’àmbit interdisciplinari concebuda per al foment i l’exercici de l’estudi, de la recerca científica, tècnica, artística i humanística, i del desenvolupament tècnic i cultural, per a la formació, per a la preparació que capaciti per a l’exercici d’activitats professionals i per donar suport científic i tècnic al progrés social, cultural i econòmic de la societat, en especial de la catalana, i al desenvolupament personal dels membres de la comunitat universitària.

 

5.2. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de fomentar la seva projecció en la societat i s’ha d’encarregar de les tasques d’extensió universitària i formació permanent. També ha de promoure les activitats que ajudin a la formació i al desenvolupament cultural dels membres de la seva comunitat universitària.

 

5.3. La Universitat Politècnica de Catalunya, com a entitat generadora i transmissora de coneixements, ha de promoure el desenvolupament sostenible, així com l’eradicació de la pobresa, la reducció de les desigualtats entre els pobles i la protecció del medi ambient, tant pel que fa a les activitats de formació i recerca com a les institucionals.

 

5.4. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de cultivar l’esperit crític de la ciència i de l’art i els principis de la llibertat de docència i de recerca, i ha de fomentar l’ús, pacífic i respectuós amb els drets humans, dels coneixements científics, tècnics, artístics i humanístics, i els ha de posar al servei de la construcció d’una cultura de pau.

 

La Universitat Politècnica de Catalunya propugna que el coneixement ha de ser accessible i compartible, com a bé comú que ha de beneficiar la societat i ha de facilitar el desenvolupament humà.

 

5.5. El desenvolupament de la vida universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat. La Universitat ha de vetllar perquè aquests principis siguin efectius.

 

5.6. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de promoure la responsabilitat social; l’educació en valors; la cerca de l’excel·lència en la docència, la recerca, la transferència de resultats de la recerca i la gestió, i l’exigència de responsabilitat a tots els seus membres.

 

5.7. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de practicar la transparència en totes les seves actuacions, i en tots els nivells de decisió per facilitar la rendició de comptes a la societat.

 

Article 6. Igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

La Universitat ha de garantir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes en tots els àmbits universitaris i el dret a rebre un tracte no sexista. També n’ha d’afavorir la presència equilibrada en els òrgans col·legiats i les comissions de selecció de personal.

 

Article 7. Igualtat d'oportunitats de persones amb discapacitat

La Universitat ha de tenir especialment en consideració les persones amb discapacitat per garantir-los la igualtat d’oportunitats. Amb aquest objectiu, la Universitat adopta mesures que n’evitin la discriminació i que n’assegurin el desenvolupament i la integració en els diversos àmbits universitaris amb la màxima autonomia personal.