Comparteix:

Algunes definicions

Definicions més rellevants de la Responsabilitat Social

El concepte de Responsabilitat Social no té una definició única i generalitzada, s'han formulat diverses definicions i models entre els que destaquem els següents:

Libre Verd de la RS de la Comissió Europea

La Comissió Europea, a la publicació Llibre verd per al foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (2001), defineix la Responsabilitat Social de l’Empresa com: "la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i en les seves relacions amb els seus interlocutors."


Fòrum d'Experts RSC del Ministeri de Treball i Assumptes Socials

El Fòrum d’experts RSC del Ministeri de Treball i Assumptes Socials a l’any 2005 defineix que: "la Responsabilitat Social de l’Empresa és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, mediambientals i de respecte dels drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparent amb els seus grups d’interès, responsabilitzant-se així de les conseqüències  i els impactes que deriven de les seves accions."

Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya defineix la responsabilitat social de les empreses com: "la integració voluntària de preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials, en els processos productius i en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes, etc. Ser socialment responsable no només significa complir plenament les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà, invertint en el capital humà i en les relacions que operen amb l’entorn i amb la societat."

Guia ISO 26000

La guia ISO 26000 on s’estableixen les línies en matèria de Responsabilitat Social establertes per l’Organització Internacional per a l’estandardització defineix la RS com: "la responsabilitat d'una organització pels impactes de les seves decisions i activitats a la societat i al medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que:

- contribueix al desenvolupament sostenible, inclosa la salut i el benestar social.

- té en compte les expectatives dels grups d'interès.

- actua conforme les lleis aplicables i les normes internacionals de comportament.

- es troba integrada a tota l'organització, i es posa en pràctica a les seves relacions."