Comparteix:

La recerca

La Responsabilitat Social i la R+D+I a la UPC

Si, com hem vist, a tots els apartats resulta difícil facilitar una selecció de les actuacions més rellevants a destacar, aquesta pretensió presenta una complexitat major quan volem parlar del camp de la recerca institucional.


Ara bé, la dificultat d’identificar i compilar la totalitat de grups i línees de recerca que es troben vinculats, d’una manera o d’una altra, a les diferents dimensions de la Responsabilitat Social (social, econòmica i ambiental, en les seves múltiples vessants)  no ens ha d’impedir intentar fer una aproximació a les agrupacions d’actors l’activitat de recerca dels quals, al si de la UPC, es troba vinculada als eixos de la RSU.

En aquest sentit, més endavant es facilitarà una relació d’aquells Grups de Recerca que es troben vinculats a la Responsabilitat Social si es té en compte el criteri de referència que s'hi explicarà.

Abans, però, farem menció al macroprojecte institucional "Campus de l'Energia" que, entre altres dimensions, té com a vessant de relleu la recerca i la innovació en aquest camp.

Campus d'Excel·lència Internacional: Energia per a l'Excel·lència

La Universitat Politècnica de Catalunya va revalidar la seva posició com a Campus d'Excel·lència Internacional al tornar a guanyar aquesta distinció a la convocatòria del 2010  (Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia e Innovación), amb el projecte "Campus de l'Energia". 


Com s’indica al propi projecte, la missió i visió del Campus de l'Energia és:

 

Constituir-se en un agent actiu en el procés de transformació del sector energètic mitjançant la cooperació en recerca i innovació, aprofitant les oportunitats i posicionant a les entitats de l'agregació en l'entorn internacional.

Campus Energia, l'any 2015, serà:


  • L'agregació natural i estratègica de referència en l'àmbit energètic al sud d'Europa, amb impacte local i ampli reconeixement internacional.
  • Un espai de generació i explotació de coneixement i tecnologies capaç de respondre a les necessitats de la societat i que propiciïn una economia sostenible.
  • Model d'aprenentatge de qualitat en el marc de l'EEES cobrint amb garanties els jaciments de nova ocupació del sector energètic.
  • Punt de generació d'ocupació d'elevada qualificació i d'empreses de base tecnològica tractores contribuint al canvi de model productiu.
  • Referència obligada en matèria de responsabilitat social respecte del canvi de model energètic i el seu impacte socioeconòmic.”

 

Es pot obtenir informació sobre la totalitat del projecte consultant la seva web.


Grups de Recerca vinculats a la Responsabilitat Social

En aquest apartat es relacionaran aquells grups de recerca que a la web de Producció Científica de la UPC (a gener del 2012) han fet menció a algun dels conceptes relacionats amb la Responsabilitat Social al seu nom, a la seva descripció i/o  a l’apartat de paraules clau:

AIEM - Arquitectura, energia i medi ambient
AQUAL - Aqüicultura i qualitat dels productes aquàtics
ARCHT - Arquitectura actual, construir avui, aprendre avui
ARCO - Microarquitectura i Compiladors
CEPIMA - Centre d´Enginyeria de Processos i Medi Ambient
CERTEC - Centre d´Estudis del Risc Tecnològic
CIPAGRAF - Grup de Recerca Paperer i Gràfic
CITCEA - Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
CPSV - Centre de Política de Sòl i Valoracions
CTTC - Centre Tecnològic de la Transferència de Calor
DF - Dinàmica No Lineal de Fluids
ENMA - Enginyeria del Medi Ambient
ERNMA - Enginyeria dels Recursos Naturals i Medi Ambient
EXIT - Enginyeria de les Xarxes d'Infraestructures del Territori
FLUMEN - Grup de recerca en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica
G.A.E.C.E. - Grup d´Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrònica
GAT - Grup d´Arquitectura i Tecnologia
GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient
GHS - Grup d'Hidrologia Subterrània
GIIP - Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicació
GIOPACT - Grup de recerca d´Igualtat d´Oportunitats en l´Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia
GIRAS - Grup de Recerca d'Arquitectura: Projectes, Territori i Societat
GITS - Modelització Integral de Conques i Transport de Sediments
GREA - Grup de Recerca d´Enginyeria Agro-Ambiental
GREC - Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement
GRECDH - Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà
GREDIC - Grup de Recerca Economia de la Innovació i del Coneixement
GREENER - Grup de recerca d´estudis energètics i de les radiacions
GREP - Grup de Recerca en Electrònica de Potència
GRESIM - Grup de Recerca en Sistemes Mecatrònics
GRIC - Grup de Recerca i Innovació de la Construcció
INSIDE - Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a l´Enginyeria
KEMLG - Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic
LAB - Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques
LACÀN - Centre Específic de Recerca de Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria
LEAM - Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
LIM/UPC - Laboratori d'Enginyeria Marítima
MATCAR - Materials de construcció i carreteres
MCIA - Centre MCIA Innovation Electronics
MNT - Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies
MTA - Modelització i Tecnologia Ambiental
NOLIN - Física No-Lineal i Sistemes Fora de l´Equilibri
POCIÓ - Protecció Vegetal
QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Tolerància a Fallades
SC-SIMBIO - Sistemes complexos. Simulació discreta de materials i de sistemes biològics
SEER - Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
SETRI - Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials
STH - Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme
SUMMLab - Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat
TIEG - Grup d'Electrònica Industrial Terrassa
TMAS (T+) - Toxicologia i Microbiologia Ambiental i Sanitària
TRANSMAR - Grup de recerca de transport marítim i logística