Comparteix:

La rendició de comptes

La rendició de comptes d’una organització és el conjunt de mecanismes que permeten explicar, justificadament, els seus objectius i resultats als seus grups d’interès i contribuir a la millora de l’organització.

Les memòries o informes de responsabilitat social pretenen comunicar a tots els grups d’interès els compromisos, objectius i resultats de les actuacions respecte al desenvolupament sostenible en els àmbits econòmic, ambiental i social en les diferents dimensions universitàries: Formació, Recerca, Gestió i Relacions amb la Societat.

La Universitat Politècnica de Catalunya és signatària, des de l'any 2004, del  Pacte Mundial (Global Compact) i elabora i fa públic anualment l'Informe de Progrés. Aquesta iniciativa internacional de les Nacions Unides promou el compliment dels 10 Principis, basats en Declaracions i Convencions Internacionals, que es concreten en quatre àrees: drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

  • Principi 1: Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.

  • Principi 2: Les empreses han d’assegurar-se que les seves empreses no són còmplices en la vulneració de drets humans.
  • Principi 3: Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
  • Principi 4: Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós,  o realitzat sota coacció.
  • Principi 5: Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.
  • Principi 6: Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació a la feina i l’ocupació.
  • Principi 7: Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
  • Principi 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
  • Principi 9: Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
  • Principi 10: Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.