Comparteix:

Responsabilitat Social Universitària

Les polítiques i actuacions que implementen les organitzacions tenen un impacte en el seu entorn, un impacte social, econòmic i ambiental. La preocupació i compromís perquè aquestes tinguin un impacte positiu en el desenvolupament sostenible és el que s'entén per Responsabilitat Social.

Missió i Visió de la UPC

Missió. Contribuir a la construcció d'un món sostenible i just, mitjançant la recerca, la transferència de tecnologia, la difusió del coneixement i la formació de professionals en enginyeria, arquitectura, ciència i tecnologia amb esperit crític i capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, adaptar-se als canvis i aprendre al llarg de la vida.

Visió. La UPC és una universitat pública, catalana, arrelada al territori i referent internacional, al servei de la societat, que treballa per a la inclusió i per formar persones amb vocació de servei, valors ètics, rigor intel·lectual i compromís amb la construcció d'un món sostenible i just; promou les metodologies d'ensenyament-aprenentatge més adequades a cada entorn educatiu, i transfereix i difon a la societat el coneixement generat mitjançant la recerca. Estudiantat, personal i alumni de la UPC aspirem a formar una comunitat viva, dinàmica, igualitària i col·laborativa al llarg de la vida.

Missió i Visió de la UPC
Acord CG/2023/04/03, de 26 d'abril de 2023, del Consell de Govern.

Valors de la UPC

COMPROMÍS SOCIAL
El coneixement que creem i transferim a la societat cal inserir-lo en el marc bàsic de les responsabilitats socials generals, com la llengua pròpia i la cultura, la màxima inclusió possible i l’orientació ètica de tota la tecnologia, que ha de ser al servei del bé comú.

ESPERIT COOPERATIU
Disposició per treballar de manera col·lectiva en l’assoliment d’un objectiu comú, basada en el respecte a les diferents persones. A partir de les aportacions individuals, es creen consensos de presa de decisions i s’assumeixen responsabilitats de manera compartida, en exercici de la democràcia universitària.

PROFESSIONALITAT
Capacitat per desenvolupar les tasques docent, investigadora, de transferència de coneixement, d’innovació i de gestió amb competència i responsabilitat, i orientar-hi la formació de l’estudiantat per al seu futur en la societat. Això implica disposar dels
coneixements, les habilitats i les actituds adequats per aconseguir-ho.

SENTIT CRÍTIC
Disposició intel·lectual i social antidogmàtica, analítica, interpretativa, metòdicament autocorrectiva, sensible a la complexitat dels contextos i a la condició evolutiva de tota activitat humana, oberta al pluralisme i la creativitat amb la pràctica del diàleg assertiu.

SOSTENIBILITAT
Disposició a decidir i emprendre accions per preservar i regenerar la biosfera, sense comprometre el benestar de les generacions actuals ni el de les futures, construint societats justes, democràtiques i pacífiques.

VERACITAT
Obtenció i transmissió de coneixement i informació amb la màxima precisió, rigor, integritat i transparència. La veracitat requereix actituds com la modèstia, l’obertura a altres perspectives, l’esperit d’indagació, la impugnació de tota falsedat i el
reconeixement del valor dels fets.

La Responsabilitat Social als Estatuts de la UPC

En els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya -Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel que s’aproven els Estatuts de la UPC, publicat al DOGC núm. 6140, del 1/06/2012-  es fa referència a tota una sèrie d’objectius, principis informadors i drets que es troben directament entroncats amb la Responsabilitat Social i les seves diferents vessants.

(...) 4.2 Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la interdisciplinarietat, la innovació i l’emprenedoria, la Universitat Politècnica de Catalunya forma persones amb els coneixements, competències professionals, capacitats, habilitats i valors perquè, al llarg de la seva vida, facin front als reptes presents i futurs de la nostra societat cercant la consecució d’una societat més justa. (...)

5.1. La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució d’àmbit interdisciplinari concebuda per al foment i l’exercici de l’estudi, de la recerca científica, tècnica, artística i humanística, i del desenvolupament tècnic i cultural, per a la formació, per a la preparació que capaciti per a l’exercici d’activitats professionals i per donar suport científic i tècnic al progrés social, cultural i econòmic de la societat, en especial de la catalana, i al desenvolupament personal dels membres de la comunitat universitària.

5.2. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de fomentar la seva projecció en la societat i s’ha d’encarregar de les tasques d’extensió universitària i formació permanent. També ha de promoure les activitats que ajudin a la formació i al desenvolupament cultural dels membres de la seva comunitat universitària.

5.3. La Universitat Politècnica de Catalunya, com a entitat generadora i transmissora de coneixements, ha de promoure el desenvolupament sostenible, així com l’eradicació de la pobresa, la reducció de les desigualtats entre els pobles i la protecció del medi ambient, tant pel que fa a les activitats de formació i recerca com a les institucionals.

5.4. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de cultivar l’esperit crític de la ciència i de l’art i els principis de la llibertat de docència i de recerca, i ha de fomentar l’ús, pacífic i respectuós amb els drets humans, dels coneixements científics, tècnics, artístics i humanístics, i els ha de posar al servei de la construcció d’una cultura de pau.

La Universitat Politècnica de Catalunya propugna que el coneixement ha de ser accessible i compartible, com a bé comú que ha de beneficiar la societat i ha de facilitar el desenvolupament humà.

5.5. El desenvolupament de la vida universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat. La Universitat ha de vetllar perquè aquests principis siguin efectius.

5.6. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de promoure la responsabilitat social; l’educació en valors; la cerca de l’excel·lència en la docència, la recerca, la transferència de resultats de la recerca i la gestió, i l’exigència de responsabilitat a tots els seus membres.

5.7. La Universitat Politècnica de Catalunya ha de practicar la transparència en totes les seves actuacions, i en tots els nivells de decisió per facilitar la rendició de comptes a la societat.

La Universitat ha de garantir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes en tots els àmbits universitaris i el dret a rebre un tracte no sexista. També n’ha d’afavorir la presència equilibrada en els òrgans col·legiats i les comissions de selecció de personal.

La Universitat ha de tenir especialment en consideració les persones amb discapacitat per garantir-los la igualtat d’oportunitats. Amb aquest objectiu, la Universitat adopta mesures que n’evitin la discriminació i que n’assegurin el desenvolupament i la integració en els diversos àmbits universitaris amb la màxima autonomia personal.

Política de Responsabilitat Social de la UPC (2011)

Per tal de generar un marc comú, l'any 2011 es van formular les línies clau d'una política de Responsabilitat Social de la UPC, que definia que:

"La Responsabilitat Social implica la preocupació i cura pels impactes ambientals, socials i econòmics de l'activitat universitària en els seus diferents àmbits d'influència, amb l'objectiu que aquests impactes siguin positius per a la societat. Comporta l'assumpció d'un compromís institucional, la definició i desplegament d'un pla d'acció i el posterior rendiment de comptes".

 • Impuls i coordinació de la Responsabilitat Social de manera conjunta des dels diferents àmbits de la Universitat.
 • Formulació i articulació de les polítiques a través del Pla de Govern i d'un seguit de Plans sectorials.
 • Participació activa en fòrums i xarxes socials vinculades a la Responsabilitat Social.
 • Reforçament i/o ampliació dels mecanismes de difusió utilitzats, tenint cura d'emmarcar-ho en una perspectiva integradora del conjunt.
 • Enfortiment de la comunicació bidireccional entre els diferents grups d'interès.
 • Transparència i rendició de comptes.

La Responsabilitat Social al Pla d'actuacions de la UPC (2018 - 2021)

El pla de govern vigent de la UPC està estructurat entorn de 7 compromisos i 12 reptes. Entenent que la Responsabilitat Social és un concepte que abarca totes les activitats universitàries, és present de forma transversal a tot el Pla.

 1. Una Universitat amb identitat i personalitat pròpia i diferenciada.

 2. Una Universitat per una docència d’excel∙lència.

 3. Una Universitat oberta al món.

 4. Una Universitat que valoritza la recerca i la transferència de tecnologia.

 5. Una Universitat connectada amb la societat.

 6. Una Universitat compromesa amb la societat.

 7. Una Universitat responsable, transparent, oberta a tothom i que respecta i escolta.

 1. Disposar d’una oferta acadèmica de qualitat orientada a satisfer les necessitats de la societat.

 2. Incrementar el nombre d’estudiants que accedeixen als estudis de la UPC.

 3. Aconseguir la formació integral de l’estudiantat com a eix vertebrador de l’activitat de la Universitat.

 4. Reforçar el vincle entre la UPC i els seus titulats (alumni).

 5. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en els àmbits de recerca que li són propis.

 6. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en transferència i intercanvi de coneixement i tecnologia.

 7. Promoure una estructura més federal, transparent i participativa per a la UPC afavorint l’orgull de pertinença i identificació amb la institució.

 8. Transformar la UPC en una universitat plenament digital.

 9. Dissenyar un pla estratègic de personal negociat amb l’Administració i d’acord amb les unitats.

 10. Ser líders d’opinió en temes propis de la Universitat.

 11. Incrementar el compromís de la UPC amb la societat i el territori.

 • 11.1 Establir aliances amb el teixit empresarial i social del territori i les administracions públiques
 • 11.2 Reforçar les accions que ja realitza la UPC vinculades a la cooperació per al desenvolupament i al voluntariat social
 • 11.3. Compromís de responsabilitat social universitària
 • 11.4 Incrementar el compromís de la Universitat amb una societat energèticament més sostenible i una economia circular
 • Incrementar la sostenibilitat financera de la Universitat per garantir l’excel∙lència de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa.

  • Entendre l’activitat de compromís social com a tasca fonamental de la universitat.
  • Millorar els espais de comunicació i relació entre la societat i la universitat (visibilitzar millor i escoltar més i millor).
  • Posar les eines i els recursos per acompanyar els processos de canvi i afavorir la col·laboració i la co-creació, tan internament com amb la societat.
  • Operar sota la premissa de l’agilitat i la flexibilitat, adaptant els processos i mecanismes a les necessitats dels objectius i dels projectes.
  • La participació de la comunitat universitària i dels actors socials de l’entorn, per treballar de manera oberta i col·laborativa en un marc de transformació digital.
  • Posar sempre èmfasi en els valors tècnics i la qualitat tecnològica de les solucions i propostes, com a tret diferencial de la UPC.

  Estructura del Pla impulsor del compromís social: Canvia el món amb la UPC

  Aquest Pla Impulsor té com a principal objectiu reforçar les polítiques sectorials que s’han anat desenvolupant al llarg dels anys, dotar-los de més coherència i millorar l'impacte de les seves accions.

  En el disseny d'aquest Pla s'ha facilitat la participació de la comunitat universitària, així com de persones i entitats de l'entorn, en un procés participatiu en que s'han recollit aportacions i comentaris de més de 150 persones. 

  • Responsabilitat social. Les polítiques i les actuacions més rellevants que la UPC du a terme en aquest àmbit.
  • Igualtat d'oportunitats. La UPC promou la igualtat dins la comunitat universitària i també a la societat a què serveix.
  • Sostenibilitat. Plans, serveis i recursos per aconseguir que la Universitat sigui una institució sostenible.
  • Cooperació i Solidaritat. La UPC s'implica, a través dels seus membres, en projectes de cooperació i voluntariat.
  • Tecnohumanisme. Dotar d’escala humana a la tecnologia és un dels reptes de la UPC.

  4 eixos impulsors que actuen com a catalitzadors de l’activitat de les diverses polítiques sectorials, reforçant totes les accions de compromís social per millorar el seu impacte accelerant i enfortint el seu desenvolupament.

  • Escoltar les necessitats socials
   Desenvolupar nous canals per acollir les demandes socials dels grups d’interès i agents socials, i articular mecanismes de resposta i compromís
  • Connectar i acompanyar la comunitat
   Promoure la col·laboració en xarxa a la comunitat UPC i el seu entorn per a l’innovació social, amb un accent especial en connectar amb disciplines socials i humanístiques, les comunitats vulnerables i la comunitat Alumni.
  • Reconèixer el treball dels equips i les persones
   . Donar valor a l’activitat de les persones de la comunitat que activen i desenvolupen iniciatives de Responsabilitat Social Universitària a través de diferents mecanismes de reconeixement.
  • Visibilitzar els projectes, els resultats i l’impacte
   Fer més visible l’activitat de responsabilitat social de la comunitat UPC, fer-ne seguiment i mesurar-ne l’impacte i retre comptes, focalitzant els esforços en els àmbits en què la UPC pot aportar més.

  5 línies d’actuació, elaborades amb la participació de la comunitat universitària i d’altres actors de l’entorn, que estructuren les actuacions del pla per impulsar l’impacte social de la UPC.

  • Co-creació amb la societat
   Articular espais de co-creació de projectes, identificació de reptes i proposta de solucions col·laboratives, connectant la comunitat universitària amb la resta de la societat.
  • Agents de canvi
   Oferir a l’estudiantat de la UPC oportunitats d’aprenentatge transformador, amb vinculació amb els reptes i la seva resolució.
  • Teixir la comunitat per al Compromís Social
   Acompanyar i articular els membres de la comunitat UPC en la seva implicació tant personal com col·lectiva, afavorint la seva participació en projectes.
  • Professionals per l’Agenda 2030
   Assegurar la incorporació de la perspectiva del compromís social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el conjunt de l’estudiantat, especialment a través de les activitats obligatòries i transversals.
  • Fer visible l’impacte social de la UPC
   Avaluar i comunicar l’impacte social de la UPC.