Comparteix:

Línies d'actuació

Amb la participació de la comunitat universitària i d'altres actors de l'entorn, s'han identificat 5 línies d'actuació per als propers anys, que es despleguen en els diversos objectius/actuacions del Pla.

Co-creació amb la societat

Articular espais de co-creació de projectes, identificació de reptes i proposta de solucions col·laboratives, connectant la comunitat universitària amb la resta de la societat.

 • Plataforma de col·laboració per a l'impacte social
  Desplegar un sistema d'intermediació amb entitats socials i altres agents en mode plataforma per facilitar l'articulació de col·laboracions amb el teixit social que siguin atractives per la comunitat acadèmica i pels actors socials, incloguin el reconeixement mutu i donin valor al coneixement no acadèmic.
 • Participació activa de la UPC a xarxes sobre els ODS
  Adherir i implicar la UPC a compromisos públics, xarxes i grups de treball sobre els Objectius de Desenvolupament
  Sostenible, aportant proactivitat i vetllant per l'eficiència i l'efectivitat dels compromisos. 
 • Xarxes temàtiques de recerca i transferència vinculades als ODS
  Articular i dinamitzar relacions entre grups de recerca entorn de temàtiques inter i transdisciplinàries de
  rellevància social. 
 • Comunitat ODS-UPC a la plataforma impulsa.upc.edu
  Promoure els projectes col·laboratius innovadors sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible a la comunitat
  UPC a través de la nova plataforma Impulsa i d'altres mecanismes col·laboratius.

Agents de canvi

Oferir a l'estudiantat de la UPC oportunitats d'aprenentatge transformador, amb vinculació amb els reptes i la seva resolució.

 • Challenge Based Innovation
  Identificar i donar suport a les activitats docents i iniciatives d'aprenentatge existents que incorporen la metodologia d'innovació basada en reptes, ferles visibles i articular relacions entre elles.
 • CampusLab
  Articular relacions entre l'Estudiantat, el Personal Docent i Investigador i el Personal d'Administració i Serveis per afavorir que es facin projectes CampusLab vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Aprenentatge-servei i voluntariat social
  Dissenyar el programa de voluntariat per aconseguir un major impacte; reforçar i ampliar la perspectiva d'aprenentatge-servei a les activitats formatives de la UPC.
 • Experiències 'canvia el món'
  Fer transcendir les experiències d'aprenentatge transformador de la UPC a través de recursos comunicatius amb protagonisme de l'estudiantat i elaborats pels propis participants, i recollir-los en un canal 'canvia el món'.

Teixir la comunitat per al Compromís Social

Acompanyar i articular els membres de la comunitat UPC en la seva implicació tant personal com col·lectiva, afavorint la seva participació en projectes.

 • Acompanyament per a l'impacte social
  Oferir als membres de la comunitat formació i acompanyament personalitzat per afavorir el compromís social individual i/o col·lectiu relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això ha de permetre coordinar el suport que s'estan oferint en diferents àmbits com cooperació, igualtat o inclusió, d'una manera integrada en un servei d'orientació personalitzada.
 • Reconeixement del compromís social de la comunitat
  Fer visible i ampliar el reconeixement del compromís social de persones i equips de la comunitat UPC amb
  mecanismes efectius.
 • Compromís social d'UPCAlumni
  Fomentar la participació i la visibilitat dels alumni de la UPC en projectes de responsabilitat social i Objectius de Desenvolupament Sostenible a través dels Clubs i Chapters existents, desplegant noves iniciatives com el Programa
  Universitat Ciutat Senior (PUCS), donant visibilitat de referents alumni en àmbits de Pla Impulsor del Compromís Social 11 compromís social, o enfortint el vincle de la UPC amb la Responsabilitat Social de les empreses a través dels alumni UPC.
 • Atenció a les necessitats personals de la comunitat 
  Elaborar un catàleg de serveis d'atenció i acompanyament personalitzat a les persones de la comunitat en les seves
  necessitats específiques.

Professionals per l'Agenda 2030

Assegurar la incorporació de la perspectiva del compromís social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el conjunt de l'estudiantat, especialment a través de les activitats obligatòries i transversals.

 • Especialitzacions sobre els ODS
  Donar recolzament als centres docents per oferir programes especialitzats (intensificacions o "minors") vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Millorar l'impacte de la competència Sostenibilitat i Compromís Social
  Fer un diagnòstic i una proposta per millorar l'impacte de la competència Sostenibilitat i Compromís Social en el Grau.
 • ODS als TFG i TFM
  Definir un requeriment mínim per a tots els Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster per poder-los relacionar, si s'escau, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Portal 'Canvia el món amb la UPC'
  Dinamitzar el portal per facilitar a l'estudiantat poder implicar-se en projectes de compromís social de la UPC en un sol web i enllaçar-lo des de les pàgines dels centres docents i altres webs de referència per aquest col·lectiu.

Fer visible l'impacte social de la UPC

Avaluar i comunicar l'impacte social de la UPC.

 • Política de Dades Obertes ODS a la UPC
  Impulsar la publicació de quadres de comandament i dades obertes i reutilitzables en els diferents àmbits dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per afavorir l'anàlisi de l'impacte social de la UPC.
 • Comunicar l'impacte social de la UPC
  Realitzar accions comunicatives d'impacte per explicar la contribució de la comunitat UPC en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible, tot prioritzant el llenguatge infogràfic i interactiu.
 • Rànquing THE Impact
  Avaluar l'impacte de la UPC a la societat a través de la participació anual al ranking THE IMPACT.
 • ODS al DRAC, FUTUR i UPCommons
  Implantar un mecanisme per classificar els registres de DRAC segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible i fer-ne la visualització a:
 • Enquesta a la comunitat sobre compromís social
  Realitzar una enquesta a tota la comunitat per obtenir informació sobre la percepció de la Responsabilitat Social entre aquest col·lectiu.