Premis Promoció de la Salut

Premis als millors treballs finals de grau i màster en l’àmbit de la promoció de la salut en relació amb els ods de la xarxa catalana d’universitats saludables.

Premis als millors treballs finals de grau i màster en l'àmbit de la promoció de la salut en relació amb l'ODS 3 promoguts per la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables

Temàtica

Els premis s’atorguen als millors treballs finals de grau i màster de temàtica relacionada amb la promoció de la salut i amb l'ODS corresponent. 

Poden optar als premis els treballs que apliquin la perspectiva de la promoció de la salut relacionada amb l’ODS número 3. A aquests efectes, la promoció de la salut s’entén relacionada tant amb persones com amb societats. 

Bases de la II convocatòria dels Premis als millors Treballs Finals de Grau i de Màster en l'àmbit de la promoció de la salut en relació amb els ODS de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables

Qui pot participar-hi?

Pot participar i optar al premi l’alumnat que hagi defensat el TFG o TFM a qualsevol de les universitats catalanes durant el curs2022-2023.

Els treballs poden ser individuals o col·lectius. Cal fer constar una opció o altra cosa des del moment de la presentació de l’obra. En tot cas, però, la dotació econòmica del premi és únic i, per tant, s’ha de repartir entre els autors. 

Requisits de participació

 • Els treballs han d’estar qualificats amb una nota igual o superior al 9. 

 • Els treballs han de ser originals i poden ser de qualsevol disciplina, però han d’aplicar la perspectiva de la promoció de la salut relacionada amb l’ODS número 3, concretament en l'àmbit de la salut. 

 • Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès. L’extensió òptima no hauria de superar les seixanta pàgines per als TFG i cent pàgines per als TFM. 

La participació en el premi és compatible amb la presentació a altres convocatòries de premis similars, i en cap cas no ho substitueix. 

Les persones que hi participen es fan responsables que els treballs no vulnerin cap dret de tercers i de disposar de tots els drets necessaris per autoritzar-ne, si escau, la publicació.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds amb els treballs per optar als premis és del 9 al 27 d’octubre del 2023. No es pot admetre cap lliurament fora d’aquest període. 

Com presentar el treball

Qui vulgui participar en la convocatòria ha de presentar una sol·licitud a la Seu electrònica de la UPC d’acord amb el formulari normalitzat que acompanya aquestes bases, a la qual s’ha d’adjuntar també el treball, una carta de motivació o de defensa del treball i de la candidatura i una acreditació conforme el treball presentat té una nota de 9 o superior (expedient acadèmic). 

Presenta una sol·licitud a la convocatòria
Formulari de la Seu electrònica UPC

Premis

S’atorguen un total de sis premis: tres premis per als tres millors treballs finals de grau i tres premis per als tres millors treballs finals de màster. 

Per a cada treball premiat

 • Diploma del Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • Percepció de 1.000 €, que aporten els departaments esmentats.  

Nota El premi resta subjecte a la tributació que correspongui per part de les persones premiades, segons la normativa fiscal vigent.

Comissió de selecció

Fase 1. Comissió d’Avaluació de la UPC

La comissió avaluadora de la UPC s'encarregarà de triar una proposta finalista de TFG i de  TFM que comunicarà a la Comissió de Selecció interuniversitària.

La comissió estarà formada pels següents membres:

 • Beatriz Giraldo, UPC, departament d'Enginyeria de Sistemes, automàtica i informàtica industrial (ESAII)

 • Daniel López Codina, departament de física.

 • Aurora Torrents i Gómez, Degana de la FOOT, departament d’Òptica i optometria.

Fase 2. Comissió de Selecció de la Xarxa US.Cat

La Comissió de Selecció de la Xarxa US.Cat decidirà els tres guanyadors de cada modalitat de les 12 universitats catalanes.  

La Comissió, sobre la base dels criteris de valoració establerts a les bases, s’encarrega d’elaborar i trametre la proposta de concessió dels premis a la universitat convocant, en aquesta edició la Universitat de Barcelona, perquè aquesta la resolgui, la publiqui i ho comuniqui a les persones interessades.

La Comissió de Selecció està formada per:

 • El secretari general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya o la persona que delegui

 • El secretari general del Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya o la persona que delegui i

 • Tres experts acadèmics dels àmbits de promoció de la salut i desenvolupament sostenible —en aquesta edició n’hi ha un de la Universitat de Barcelona, un de la Universitat Autònoma de Barcelona i un de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

La Comissió de Selecció, sobre la base dels criteris establerts en l’apartat següent, s’encarrega d’elaborar i trametre la proposta de concessió dels premis a la universitat convocant d'aquesta edició perquè aquesta la resolgui, la publiqui i ho comuniqui a les persones interessades.

La publicació de la resolució, que és inapel·lable es farà, en principi, entre el mes de novembre i desembre de 2023. Els treballs premiats es comunicaran als autors per correu electrònic.

Criteris de valoració

Tant la Comissió d’Avaluació de la UPC com la Comissió de Selecció de les universitats valoraran el següent:

 1. Complir les característiques i requisits.

 2. Que els àmbits de treball estiguin relacionats amb les accions de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, és a dir, a les destinades a la prevenció i la millora en tres àrees: la salut física, la salut alimentària i el benestar emocional.

 3. Que es detalli l’aplicabilitat del treball: amb mesures objectives i transferència a la societat.

 4. Que no es faci un ús sexista o androcèntric de la llengua.

 5. I per últim, es valorarà la utilització de metodologies innovadores per treballar els
  hàbits saludables.

La Comissió de Selecció pot proposar que es declari desert algun dels premis sempre que la proposta estigui fonamentada. En cas d’empat es farà avaluació per parells.

Acte de lliurament 

L’acte de lliurament dels premis es farà el 18 de desembre amb una breu exposició del treball per part de les persones premiades. 

Difusió 

Els treballs premiats es poden publicar on decideixi cada universitat catalana de la xarxa, per difondre’ls, amb una llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra, sempre amb la citació preceptiva dels autors i sense ús comercial ni obra derivada. Les persones premiades, amb l’acceptació de les bases, cedeixen els drets d’explotació necessaris de forma no exclusiva per fer aquestes publicacions.

Protecció de dades

 1. Les universitats de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables són corresponsables del tractament. Podeu consultar les dades de contacte dels responsables del tractament a l’annex 3 de les Bases de la II convocatòria dels Premis als millors Treballs Finals de Grau i de Màster en l'àmbit de la promoció de la salut en relació amb els ODS de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables.

 1. La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar els premis. 

 1. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). 

 1. Les dades s’han de conservar durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s’han recollit i per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar del seu tractament. 

 1. Els destinataris de les dades són les universitats de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. En el cas dels premiats, també ho són el Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les universitats poden publicar la imatge i el so dels guardonats a webs, xarxes socials o canals de comunicació equivalents. La informació dels guanyadors i els finalistes pot ser publicada en compliment de la legislació sobre transparència. Així mateix, s’ha de publicar la resolució de l’adjudicació dels premis i els treballs premiats als mitjans indicats. No es preveu cap altra cessió de dades, tret que sigui d’obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’envien les dades necessàries. 

 1. Es podrà accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat al responsable del
  tractament de la UPC. Caldrà adjuntar una còpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

 1. Si es considera que els drets d’autor no s’han atès adequadament, es podrà comunicar al delegat de protecció de dades de la UPC. Es podran
  consultar les dades de contacte a l’annex 3 de les bases.

 1. També es tindrà el dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 1. Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut de les bases de la convocatòria.

Presenta una sol·licitud a la convocatòria
Formulari de la Seu electrònica UPC

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del que estableix la convocatòria. 

L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió de Selecció.