Comparteix:

Premis UPC de Sostenibilitat i CampusLAB als millors TFG i TFM

La UPC amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona atorga premis als millors treballs finals de grau i màster en l’àmbit de la promoció de la sostenibilitat.

Convocatòria 2024 tancada

Temàtica 

Els premis s’atorgaran als millors treballs finals de grau i màster de la UPC que contribueixin a assolir com a mínim un dels següents ODS, abordant problemàtiques com la crisi climàtica, la pèrdua d'ecosistemes i de biodiversitat, l'ús dels recursos naturals i els efectes de la contaminació al planeta, sense excloure altres ODS per la naturalesa interconnectada d'aquests.

  La relació d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) considerats en la convocatòria són:

  • ODS 6. Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.
  • ODS 7. Energia neta i assequible. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
  • ODS 9. Indústria, innovació, infraestructures. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
  • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
  • ODS 12. Consum i producció responsables. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
  • ODS 13. Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
  • ODS 14. Vida submarina. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
  • ODS 15. Vida terrestre. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.

  Les modalitats previstes en la convocatòria són:

  • Modalitat general. Treballs que contribueixin a l’assoliment a escala local, regional o global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible descrits en aquest apartat:
   • Categoria TFG.
   • Categoria TFM.

  • Modalitat CampusLab. Treballs que contribueixin de manera específica a la millora de la sostenibilitat dels campus de la UPC, amb impacte sobre processos, infraestructures o la comunitat universitària:
   • Categoria TFG.
   • Categoria TFM.

  L’autor/a del treball haurà de triar una de les dues modalitats. L’organització es reserva el dret de modificar la modalitat seleccionada si considera que temàticament encaixa millor en l’altra.

  Bases 2024 Premis de Sostenibilitat i CampusLAB als millors Treballs de Final de Grau i Màster

  Plantilla Modalitat general 

  Plantilla Modalitat CampusLAB

  Termini de presentació

  El període de presentació dels treballs és entre el 2 de maig de 2024 i el 19 de maig de 2024.

  Qui pot participar-hi?

  Poden participar i optar al premi els treballs finals d’estudis de l’alumnat de la UPC que compleixin els següents requisits:

  Requisits de participació

  • Que hagin estat defensats (TFG o TFM) a la UPC entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 de desembre de 2023, ambdós inclosos. 
  • Que hagin obtingut una qualificació igual o superior al 9*.
  • Que estiguin relacionats amb la temàtica definida en la clàusula primera. 
  • Que estiguin escrits en català, castellà o anglès.
  • Que no tinguin clàusules de confidencialitat i que, per tant, estiguin en obert. 

  * En data 6 de maig de 2024 l'organització ha modificat la qualificació mínima dels TFM passant de ser un 8 a un 9.

  En el cas de treballs col·lectius cal fer-ho constar en el moment de la presentació del treball. En tot cas, però, la dotació econòmica del premi és única i, per tant, s’ha de repartir entre els autors. 

  La participació en el premi és compatible amb la presentació a altres convocatòries de premis similars, i en cap cas no ho substitueix.

  Les persones que hi participen es fan responsables que els treballs no vulnerin cap dret de tercers i de disposar de tots els drets necessaris per autoritzar-ne, si escau, la publicació.

  Presentació de les sol·licituds

  Qui vulgui participar en la convocatòria ha de presentar una sol·licitud mitjançant la Seu electrònica de la UPC emplenant la sol·licitud de participació de la convocatòria i adjuntant els següents arxius a l'apartat "Documentació annexa":

  • Treball Final d’Estudis
  • Formulari “Premis sostenibilitat” segons la modalitat a què es presenta.
  • Acreditació que justifica que el treball presentat té una nota de 9 o superior (expedient acadèmic).

  Les sol·licituds que no incloguin tota la documentació, que presentin documentació sense complir les condicions establertes o que es presentin fora del termini establert seran desestimades.

  Presenta una sol·licitud a la convocatòria
  Formulari de la Seu electrònica UPC

  Els treballs seleccionats en la fase selectiva hauran de presentar un vídeo d’un minut resumint el contingut del treball i destacant-ne els punts forts per tal que sigui utilitzat en la fase participativa de votació oberta a la comunitat UPC.

  Criteris d'avaluació 

  La comissió d’avaluació valorarà els següents aspectes:

  Per a la modalitat general: 

  Modalitat General

  • Grau de contribució a les fites d’un o més dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la clàusula primera.
  • Justificació de l’impacte social, ambiental i econòmic del treball.
  • Aplicabilitat del treball amb mesures objectives i de transferència a la societat.
  • Innovació en l’abordatge de la temàtica o en l’aplicació de metodologies innovadores.

  Per a la modalitat CampusLAB:

  Modalitat CampusLAB

  • Grau de contribució als reptes del Pla Campus UPC Sostenible 2030.
  • Justificació de l’impacte social, ambiental i econòmic del treball.
  • Aplicabilitat del treball amb mesures objectives i de transferència a la universitat.
  • Innovació en l’abordatge de la temàtica o en l’aplicació de metodologies innovadores.

  * La valoració es farà a partir del contingut del TFG o TFM i de la informació aportada mitjançant el formulari que es pot trobar a la Seu electrònica * 

  Avaluació de treballs 

  Sobre la base dels criteris de valoració establerts es preveu el següent procés d’avaluació dels treballs:

  1. Fase Selectiva 

  Es crearà una comissió d’avaluació formada per persones expertes que seleccionarà els tres treballs finalistes per a cada modalitat i categoria. Aquesta comissió podrà comptar amb el suport d’un equip tècnic.

  2. Fase Participativa

  Al web canviaelmon.upc.edu es publicaran els tres millors treballs de cada modalitat i categoria (amb enllaç al treball) per tal que la comunitat UPC voti les propostes guanyadores.

  Resolució i Premis

  La convocatòria contempla quatre premis, dos per a cada modalitat: 

  Modalitat General

  PREMI al millor TFG. Dotat amb 1.000 €.

  PREMI al millor TFM. Dotat amb 1.000 €.

  Modalitat CampusLAB

  PREMI al millor TFG. Dotat amb 1.000 €.

  PREMI al millor TFM. Dotat amb 1.000 €.

  * Cadascun dels premis podrà ser declarat desert per decisió del jurat * 

  Nota

  * El premi resta subjecte a la tributació que correspongui per part de les persones premiades, segons la normativa fiscal vigent.

  Premis sotmesos a la retenció del 19% per a imports superiors a 300 €, en aplicació de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.  Acte de lliurament 

  La resolució i el lliurament dels premis es durà a terme el 26 de juny de 2024 i s’informarà a totes les persones participants.

  Publicació i comunicació dels premis

  La presentació de la documentació per optar als premis implica autoritzar la Universitat Politècnica de Catalunya a fer públic el nom de les persones premiades, el títol i el resum del TFG o TFM, així com a publicar-ne la imatge en fotografies i vídeos presentades com a part del procés de selecció dels treballs o fetes durant l’acte de lliurament o en altres moments, sense perjudici del que contempla el Reglament General de Protecció de Dades.


   Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

  • Responsable del tractament: Gabinet d'Innovació i Comunitat - UPC
  • Dades de contacte del delegat de protecció dades: Universitat Politècnica de Catalunya  
  • Finalitat del tractament: F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat.                                                
  • Legitimació: Consentiment.
  • Destinataris: amb el vostre consentiment explícit a Públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció.
  • Drets de les persones: sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. 
  • Portabilitat de les dades.
  • Termini de conservació: mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
  • Reclamació: si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant  l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

  Presenta una sol·licitud a la convocatòria
  Formulari de la Seu electrònica UPC

  La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del que estableix la convocatòria. 

  L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió de Selecció.

  Nota Final

  * La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del que estableix la convocatòria. 

  * L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió d’avaluació.

  * L'organització es reserva el dret de realitzar modificacions per tal de millorar les presents bases, si s'escau. Aquestes modificacions quedaran reflectides en el web.